Sosial kommunikasjon

Få mest ut av sosiale medier med POST-modellen

I de siste årene har sosiale medier blitt en svært viktig markedsføringlsplattform for bedrifter. Sosiale medier gjør det mulig for bedrifter å bli synlig på markedet, samtidig som de når ut til mange fler enn de ville gjort dersom de ikke hadde dette som en del av markedsføringen. Likevel er det bedrifter som ikke vet hvordan de skal bruke de ulike kanalane for å optimalisere det, ei heller hvilke kanaler de skal ta i bruk for å nå ut til sine interessenter og målgrupper. Et hjelpemiddel bedrifter kan ta i bruk for å oppnå mest mulig på sosiale medier er POST-modellen, et rammeverk for for å utvikle en strategi for sosiale medier.

POST-modellen består av fire elementer:

People – hvem er målgruppen?
Det aller første en må gjøre er å definere målgruppen, altså hvem man ønsker å nå ut til. Det er viktig å vite hvem man ønsker å kommunisere med, slik at man vet hvor kommunikasjonen skal foregå. På denne måten kan man enklere skape relevant og betydningsfullt innhold for de man ønsker å nå.

Det er også viktig å avklare hvem som er bedriftens interessenter. En interessent er grupper eller individer som kan påvirke, ha betydning for, eller som er påvirket/berørt av resultatene til virksomheten. For å avdekke hvordan man best mulig skal nå sine interessenter, kan man ta i bruk interessentanalysens tre faser:

  • Finn – handler om å kartlegge omgivelsene for å finne de viktigste interessentene. Hvem er viktige for bedriften?
  • Forstå – her skal man finne ut hva som er viktig for interessentene. Hvilke behov har de?
  • Forklar – handler om å kommunisere for å påvirke interessentenes kunnskap eller atferd

Objectives – hva er målet med sosiale medier?
Etter man har funnet ut hvem man ønsker å nå, må man finne ut hva man ønsker å oppnå ved å bruke sosiale medier. Dette steget handler altså om at bedrifter må sette seg ulike mål for de sosiale mediene.

Det er viktig å sette mål for å ha et klart bilde av hva som skal oppnås og hvordan man skal komme dit. Det er også med på å gjøre arbeidet mer motiverende. En metode som er nyttig å bruke for å sette mål er SMART-modellen:

  • Spesifikt: målet må være tydelig
  • Målbart: målet må kunne måles i spesifikke enheter
  • Attraktivt: målet må være utformet slik at man er villig til å jobbe aktivt for å nå det
  • Realistisk: målet bør være innenfor rekkevidde, og det er viktig å ikke ha for store ambisjoner
  • Tidsbestemt: målene bør ha en tidsbegrensning, altså et visst tidspunkt som sier noe om når målet skal nås

Strategy – hva skal man bruke sosiale medier til?
Her utvikler man en strategi for å nå målene man har satt seg. Det handler om hva man skal bruke sosiale medier til, og hvordan man skal bruke de for å nå ut til målgruppen. Her er det viktig å finne ut av hvordan man kan bruke kanalene for at forholdet til målgruppen skal endre seg. I boken Groundswell presenteres det fem forretningsfunksjoner med tilknyttede formål, der formålene forklarer hva bedrifter skal gjøre for å nå målene i de ulike forretningsfunksjonene.

Technology – hvilke(n) plattform(er) skal man bruke?
Det siste steget i modellen handler om å finne ut hvilke plattformer man skal bruke for å nå ut til målgruppen. Her er det viktig å ta valg basert på det man har kommet frem til i de tidligere stegene – hvem er målgruppen, hvor befinner de seg, hva er målet med sosiale medier? Det er svært viktig at man tar hensyn til dette, slik at man bruker plattformer der målgruppen er.

 

 

Kilder:

Charlene Li, Josh Bernoff. 2011. Groundswell, Expanded and Revised Edition: Winning in a World Transformed by Social Technologies. Boston:Harvard Business Review Press. ISBN: 9781422161982

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *